Privacybeleid praktijk De Witte Vlinder

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut van praktijk de Witte Vlinder, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • de website www.praktijk-dewittevlinder.nl maakt geen gebruik van cookies. Dus deze zijn ook niet op de website vermeld.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Ik werk met de door het NVPA ontwikkelde begeleidingsovereenkomst. Daarin komen de volgende gegevens voor:

 • Voorn(a)am(en) Roepnaam
 • Adres/postcode/woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Beroep en werkadres
 • Naam huisarts en telefoonnummer
 • Gezinssituatie
 • Toestemming om zo nodig informatie met de huisarts of verwijzer uit te wisselen
 • Aard van de problematiek
 • Klachten
 • Raadpleging
 • Eerdere behandeling/medicijngebruik
 • Doelstelling van de begeleiding/therapie

Deze overeenkomst wordt ondertekend en op papier opgeslagen in een afgesloten kast.

Cliëntendossier

Het digitaal dossier bevat summier een beschrijving van de sessies en wordt opgeslagen op een externe harde schijf. Het dossier is ter inzage voor de cliënt. De computer is vergrendeld met een wachtwoord.

Aantekeningen die summier op papier worden bijgehouden in een notebook worden in een vergrendelde kast bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Bewaartermijn dossier

We houden ons aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van 20 jaar. Er is sprake van inzagerecht dus als cliënt kun je altijd verzoeken om inzage te hebben in je gegevens.

Beroepscode en ethisch handelen

Praktijk de Witte Vlinder is aangesloten bij het NVPA en de daaraan gekoppelde beroepscode. De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van de bij het NVPA aangesloten therapeut. Hierbij gelden inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

Klachten

Klachten worden zoveel mogelijk eerst besproken met de therapeut. Komen therapeut en cliënt er samen niet uit dan kan de cliënt een klacht indienen bij https://www.tcz.nu. Deze instantie behandel de klachten van therapeuten die aangesloten zijn bij het NVPA.