Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk de Witte Vlinder

Begrippen 

 • Zorgaanbieder : Praktijk de Witte Vlinder 
 • Ingeschreven in het KvK onder naam Praktijk de Witte Vlinder en nummer 65327926 en gevestigd op Ockeghemstraat 8, 5262 HR Vught. 
 • Beroepsvereniging : NVPA
 • Koepel : RBCZ (is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. 
 • Klacht- en tuchtrecht : TCZ (Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. 
 • Klacht- geschillen: SCAG
 • Klachtenfunctionaris :is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NVPA/RBCZ en de geschillencommissie.
 • Geschillencommissie : voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. 
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. 
 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt. 
 • Behandeling : de door Praktijk de Witte Vlinder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Praktijk de Witte Vlinder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst 

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk de Witte Vlinder uit te voeren opdrachten. 
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk de Witte Vlinder slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

Zorgaanbieder 

 • Praktijk de Witte Vlinder is lid van de beroepsvereniging NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de koepel RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op www.praktijk-dewittevlinder.nl en op www.nvpa.nl en www.rbcz.nu.  
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVPA. Deze kunt u vinden op www.nvpa.nl.

Behandeling 

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming na een intakegesprek, waarna mondeling een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Uw eigen behandeldoelen staan ook in de overeenkomst en dit wordt opgenomen in uw dossier. Mondeling bespreken we uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. De overeenkomst wordt ondertekend na de intake bij de 1e sessie.
 • Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. 
 • De sessies duren gemiddeld 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. 
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en met uw schriftelijke toestemming voor deze overdracht.
 • Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. 
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. 
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. 
 • De zorgverlener van Praktijk de Witte Vlinder werkt als vrijgevestigd ondernemer. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Praktijk de Witte Vlinder kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen. 

Betaling 

 • De kosten worden per sessie berekend. Een overzicht van tarieven kan je opvragen bij de Praktijk de Witte Vlinder. 
 • De factuur betaalt u per IBAN overschrijving. De factuur krijgt u maandelijks toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. 
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Voor bedrijven geldt een termijn van 30 dagen. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. 
 • Praktijk de Witte Vlinder is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de beroepsvereniging NVPA en is aangesloten bij de koepel RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie over vindt u op www.praktijk-dewittevlinder.nl.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch door, eventueel via sms / whatsapp / e-mail, waarbij de datum van het ontvangst bindend is. 

Dossiervoering 

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. 
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. 
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van koepel RBCZ en beroepsvereniging NVPA. Deze zijnop te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling 

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@praktijk-dewittevlinder.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Praktijk de Witte Vlinder. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging NVPA, klachtenfunctionaris dan wel de geschilleninstantie SCAG. De procedure is te vinden op de website www.nvpa.nl  / www.SCAG.nl / www.RBCZ.nl  en via de link op de website van praktijk de Witte Vlinder (www.praktijk-dewittevlinder.nl). Praktijk de Witte Vlinder voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 • Wanneer u een klacht indient via het beroepsvereniging NVPA/koepel RBCZ, klachtenfunctionaris of geschillencommissie SCAG informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf. 

Aansprakelijkheid 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens, et cetera. 
 • Praktijk de Witte Vlinder is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Praktijk de Witte Vlinder. 
 • Praktijk de Witte Vlinder heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk de Witte Vlinder tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de Reaal voor bedrijven.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. 

AVG 

 • Praktijk de Witte Vlinder houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.praktijk-dewittevlinder.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring. 

Toepasselijk recht 

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.